تیم زندگی رنگی

مهندس مصطفی پورمرتضوی
 مصطفی پورمرتضوی

بنیانگذار و مدیرعامل هلدینگ زندگی رنگی


تیم زندگی رنگی

مهندس مصطفی پورمرتضوی
مصطفی پورمرتضوی
مهندس فاطمه کاظمی
مدیرداخلی : فاطمه کاظمی
امیرحسین امینیان
سرپرست کارگاه : امیرحسین امینیان
رامتین آنت
مدیرکارگاه چوب : رامتین آنت
هانیه دهقانی
مدیرطراحی : هانیه دهقانی
حسین زینیوند
مشاور مدیرعامل : مهندس زینیوند